Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Školská rada

Školská rada při ZŠ Bystřice

Zřizovatel                                  Rodiče                                    Učitelé

Mgr. D. Štěpánek           T. Máca                         Mgr. M. Dvořáková

M. Hodík                        J. Kramperová              Mgr. J. Zemanová

L. Turková                     Mgr. J. Hendrychová     Mgr. I. Vohralíková

  • Předseda školské rady:  M. Hodík

Jednací řád
  • schválený dne 22.10.2015

Článek 1
Zřízení školské rady

Školská rada při ZŠ v Bystřici (dále jen ŠR) byla ustavena na jednání dne 22.října 2015 na základě § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada zřízená z podnětu zřizovatele je 9 členná, složená z předsedy, místopředsedy a dalších členů.

Členové školské rady jsou voleni každé tři roky. Její sídlo je v budově ZŠ v Bystřici. Školská rada vykonává činnost podle § 167 a § 168 školského zákona.

Článek 2
Příprava jednání

Zasedání školské rady se koná nejméně dvakrát ročně, může být však svoláno kdykoli podle potřeby. Schůzi svolává její předseda nebo místopředseda. Pozvánka se posílá elektronickou poštou s dokumenty, které se mají na schůzi projednat, nejméně jeden týden předem.

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání jako host zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.

Program jednání navrhuje předseda na základě podnětů členů ŠR, vedení školy, zřizovatele, rodičů a ve smyslu úkolů, které ŠR určuje školský zákon. Na své první schůzi volí ŠR svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Schválí jednací řád, k čemuž je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů ŠR. Dále ŠR pracuje podle plánu, který stanoví na předchozích schůzích.

Zasedání ŠR řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.

Článek 3
Jednání a rozhodování

Ze zasedání ŠR se pořizuje prezenční listina a zápis, který spolu s případným usnesením obdrží v elektronické podobě všichni členové ŠR. Originál zápisu podepisuje předseda a další pověřený člen ŠR. Jedna kopie každého dokumentu v papírové podobě je uložena v archivu ŠR.

Předsedající ŠR po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je ŠR schopná se usnášet. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků. V ostatních případech pro usnášení postačí většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ŠR.

Předsedající předloží ŠR návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů ŠR upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů ŠR. Návrh na změnu může předsedajícímu podat kterýkoliv člen ŠR.

Výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků je ŠR povinna schválit do 1 měsíce od obdržení. Pokud ke schválení některého dokumentu nedojde ani po dvojím jednání v rozmezí 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne zřizovatel. Písemné usnesení či jiné písemné dokumenty ŠR vyhotoví pověřený člen ŠR a podepisuje jej předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 4
Informace o činnosti

Nejméně jednou ročně je ŠR povinna informovat veřejnost o své činnosti a to na webových stránkách a vývěsce ZŠ Bystřice. Zpráva bude obsahovat průběh a výsledky schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. a) až h) školského zákona.

Článek 5
Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád platí ode dne schválení ŠR po dobu její tříleté působnosti. Může být změněn pouze písemně a po novém odsouhlasení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

 

V Bystřici dne 22.10.2015

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

dnes, středa 4. 8. 2021
déšť 20 °C 14 °C
čtvrtek 5. 8. déšť 14/13 °C
pátek 6. 8. oblačno 22/12 °C
sobota 7. 8. slabý déšť 26/14 °C

Svátek a výročí

Svátek má Kristián

Zítra má svátek Oldřiška

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
  • Mezinárodní den boje lékařů za mír

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55

Školní časopis

Stránky online školního časopisu můžete najít zde

http://casopis.zsbystricebn.cz/