Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Jídelna

Školní jídelna ZŠ v Bystřici

Tel. 317 793 293 (memobox)

Informace + přihláška do ŠJ 2021 - žáci 1.tříd (17 kB)

Stravování v době distanční výuky - příloha k vnitřnímu řádu ŠJ

 

VNITŘNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou o školním stravování, která je v platnosti od 8.3.2005 vyhláška č.107/2005Sb.,o školním stravování.

Strava pro žáky a dospělé strávníky ZŠ je připravována dle platných receptur MŠMT.

Receptury pokrmů pro školní stravování 1.- 3. díl (rok vydání 2007 – Společnost pro výživu). Ať nám chutná ve škole. Ve škole nám chutná (rok vydání 2005-zprac.A. Packová a kolektiv). Receptury pokrmů pro školní stravování. ( K. Karásek – Společnost pro výživu).

2. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů  na nákup potravin a spotřebním košem.

Zřizovatelem Školní jídelny při ZŠ v Bystřici je MÚ  Bystřice dle zřizovací listiny schválené Obecním zastupitelstvem Bystřice ze dne 1. 1. 1994 podle § 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564/1990 SB.

3. Kategorie strávníků

Školní jídelna v  Bystřici připravuje hlavní jídlo pro cca 450 strávníků. Stravují se zde žáci ZŠ, žáci MŠ, pedagogičtí a správní zaměstnanci  základní školy , důchodci / bývalí zaměstnanci ŠÚ / a v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci.

Členění strávníků dle nové vyhlášky podle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce:

 • I.  kategorie                                   strávníci    7 – 10 let
 • II. kategorie                                   strávníci  11 –  14 let
 • III.kategorie                                   strávníci  15 a více let
 • IV.kategorie                                   dospělí
 • doplňková činnost                        cizí strávníci
4. Cena stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č.2 k vyhl.č.107/2005 (opr.vyhl.13.3.2008)

 • kategorie                     finanční limit na potraviny                        platba
 •  I. 7–10 let                                    23.00 Kč                                      23.00 Kč
 •  II. 11–14 let                                 25.00 Kč                                       25.00 Kč
 •  III.15 a více let                            27.00 Kč                                       27.00 Kč
 • Dospělí (bývalí zaměstnanci)    30.00 Kč                                      30.00 Kč
 • Cizí strávníci                                60.00 Kč                                     60.00 Kč

Režijní, mzdové a věcné náklady, přiměřený zisk –  činí celkem 30.00 Kč

5. Organizační struktura Školní jídelny /viz příloha č. 1/

Ve Školní jídelně pracuje celkem 7 zaměstnanců – z toho 1 vedoucí kuchařka, 2 kuchařky, 3 zaučené kuchařky /pomocné síly/ a vedoucí ŠJ. /Zástup za vedoucí v době nepřítomnosti zajišťuje  vedoucí kuchařka./

6. Zajištění provozu kuchyně

Provoz v kuchyni začíná v 6.30 hodin. Vedoucí kuchařka řídí práci ostatních pracovnic kuchyně, normuje stravu, zodpovídá za její kvalitu, plní povinnosti vyplývající z náplně práce a dodržování kritických bodů systému HACCP v souladu s ustanovením vyhlášky č. 137/2004 Sb. Kuchařky připravují stravu a řídí se pokyny vedoucí kuchařky. Ostatní pracovnice provádějí pomocné práce při přípravě pokrmů, myjí nádobí a řídí se pokyny vedoucí kuchařky dle náplně práce. Provoz kuchyně končí ve 14.00 hodin.

7. Výdej stravy

Výdej stravy ve Školní jídelně začíná od 11.00 hodin do 11.40 hodin výdejem obědů pro nemocné žáky a cizí strávníky.Výdej stravy pro žáky a zaměstnance začíná v 11.40 hodin a končí (pondělí,středa) ve 14.00 hodin,(úterý,čtvrtek,pátek) ve 13.30 hodin. Žáky, kteří jsou v družině, vodí vychovatelky, které jim zároveň pomáhají při odnášení jídla od výdejního okénka. Pedagogové  se střídají v konání dozoru, dbají na bezpečnost, pořádek a klid v jídelně.Strávníci nesmějí z hygienických důvodů odnášet žádné zbytky z jídelny. Pokrmy vydané do jídlonosičů (nikoliv do sklenic nebo kelímků) jsou určeny k přímé spotřebě.Neprodleně zkonzumujte!

8. Přihlašování a odhlašování stravy

Podle vyhl.č. 107/2005 Sb.,o školním stravování má žák nárok na dotovanou stravu pouze v době výuky ve škole! V případě nemoci pouze 1. den, ostatní dny je nutné odhlásit! Neodhlášené obědy v době nemoci (kromě 1. dne) nebo nepřítomnosti žáka z jiných důvodů má ŠJ právo účtovat za plnou cenu (tzn.včetně mzdových a režijních nákladů) a to i se zpětnou platností! Strava se odhlašuje a přihlašuje den předem nebo určitý den ráno do 8.00 hodin (osobně nebo na telefon 317 793 293).  Tak jako se strávník na stravu řádně přihlašuje, tak se  M U S Í  /pokud se již nechce nadále stravovat/ O D H L Á S I T !!! Stravné nabíhá automaticky z měsíce na měsíc!!Čipy nahrazující klasické stravenky jsou platné po celou dobu stravování. Při odhlášení ze stravy se nepoškozený čip vrátí zpět vedoucí ŠJ a strávníkovi je vrácen poplatek,který za něj zaplatil. Bez čipu  je strávníkovi vydán oběd po dohodě s vedoucí ŠJ. Při ztrátě je nutno okamžitě upozornit vedoucí ŠJ a ztracený čip se zablokuje, čímž se zabrání nepoctivému nálezci v odběru stravy na nalezený čip. Strávník si musí zakoupit čip nový. V případě nálezu starého nepoškozeného  čipu a jeho vrácení (do jednoho týdne od ztráty čipu) vedoucí ŠJ budou strávníkovi vráceny peníze.ZAMĚSTNANCI ŠKOLY JSOU POVINNI SI V DOBĚ NEMOCI ODHLÁSIT OBĚD JIŽ PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE !!!V PŘÍPADĚ DOVOLENÉ NEMAJÍ NÁROK NA OBĚD ZA SNÍŽENOU SAZBU (tzn.bez režijních a mzdových nákladů). POKUD SI OBĚDY NEODHLÁSÍ MUSÍ UHRADIT STRAVNÉ I ZA NEODEBRANÝ OBĚD VČETNĚ MZDOVÝCH A REŽIJNÍCH NÁKLADŮ !!!

9. Platba stravného

Stravné se platí  přes sporožirový účet, v hotovosti ve ŠJ, trvalým příkazem u KB a jiné banky,  nebo přes internet.Platba sporožirem se provádí vždy 25. dne v měsíci a vyúčtování se provádí měsíčně. Platby trvalým příkazem u KB nebo jiné banky se provádí měsíčně, nejpozději do 10. dne v měsíci. Platby v hotovosti se provádí vždy v době 1. – 10. dne v běžném měsíci. Pokud nebude v této době stravné zaplaceno,budou strávníkovi obědy zablokovány! Strávníci obdrží předem ve třídě písemné oznámení o výši platby za stravné na následující měsíc.Přeplatky nad 100 Kč se vracejí převodem na účet v měsíci červenci, nižšší než 100 Kč jsou odečteny od stravného v měsíci září, hotovostní platby po dohodě koncem srpna nebo jsou odečteny od stravného v měsíci září. Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

10. Ostatní

Jídelní lístky jsou vyvěšeny v jídelně vždy na týden dopředu. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy k vyhlášce č. 48/1993 Sb. V případě dotazů ohledně školního stravování se obracejte na vedoucí ŠJ.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

dnes, úterý 26. 10. 2021
oblačno 12 °C 3 °C
středa 27. 10. oblačno 13/5 °C

Svátek a výročí

Svátek má Erik

Zítra má svátek Šarlota, Zoe

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55

Školní časopis

Stránky online školního časopisu můžete najít zde

http://casopis.zsbystricebn.cz/