Základní škola Bystřice
Základní škola Bystřice

Eduroam

Naše škola je připojena k eduroamuLogo eduroam

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.
Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.
Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Pro využívání sítě je potřeba dodržovat následující:

Přihlašovací jméno: UZIVATEL@zsbystricebn.cz  
Uživatelské jméno a heslo je stejné jako při přihlašování na síťový disk v PC učebně.

Pro návštěvníky platí přihlašovací údaje z jejich domovské instituce. 

Při připojení k síti souhlasíte s politikou eduroam, kterou si můžete přečíst zde.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: radius.zsbystricebn.cz
 • certifikační autorita: Jaký certifikát použít?
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

Eduroam je vysílán ve většině prostor školy a zasahuje částečně i do vekovních prostor před školou.

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsbystricebn.cz.
Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

 

 

Our school is connected to eduroamLogo eduroam

The eduroam federation is an international project dedicated to promoting mobility and roaming in National Research and Education Networks (NREN). In the Czech Republic, this project is covered by the CESNET association.

One account. Anywhere.

A registered subscriber can use this wireless network (wherever it is available) using one user account. The account is managed by the home (establishing) organization.
Using roaming is simple, a properly set up participant's device connects automatically as soon as the eduroam network is available. Similar to how connecting to foreign networks of mobile operators works as part of roaming. Hence the acronym: education roaming.
The service is free for all participants.

To use the network, the following must be observed:

Login name: USER@zsbystricebn.cz
The username and password and is the same as when logging in to network drive in PC classroom.

For visitors, login information from their home institution applies.

By connecting to the network, you agree to the eduroam policy, which you can read here.

Setting up user devices to connect to eduroam

To connect to eduroam securely, it's not enough just to enter a name and password. You also need to set up certificate checking, the easiest way to do it is with eduroam CAT, see the documentation on eduroam.cz.
For manual setup, you will need the following information:

 • network name (SSID): eduroam
 • connection protocol: 802.1x
 • security and encryption: WPA2/AES
 • authentication: PEAP (alternatively TTLS)
 • internal authentication protocol: MS-CHAPv2
 • RADIUS server name: radius.zsbystricebn.cz
 • certificate authority: Which certificate to use?
 • The IP address is assigned automatically via the DHCP protocol

Covered spaces

Eduroam is broadcast in most of the school's premises and also partially reaches the age areas in front of the school.

Support

Users of our school can contact the email eduroam@zsbystricebn.cz.
Visitors with an eduroam account should seek support primarily from their home institution, i.e. the one that provided them with the account.

1. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:40-14:25

 

2. stupeň

1. hodina 8:00-8:45

2. hodina 8:55-9:40

3. hodina 10:00-10:45

4. hodina 10:55-11:40

5. hodina 11:50-12:35

6. hodina 12:45-13:30

7. hodina 13:15-14:00

8. hodina 14:10-14:55