Mgr. Martina Pešková

spec.ped@zsbystricebn.cz

 

Práce školního speciálního pedagoga

 • Spoluvytváří podmínky pro inkluzi dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných; spolupracuje s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC).
 • Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti; vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, navrhuje jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče.
 • Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí a základních školních dovedností (zejména čtení, psaní, aplikace pravopisu, počítání).

Činnosti zaměřené na děti a žáky

 • Individuální konzultace při studijním selhávání, výchovných obtížích, narušených vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči.
 • Pravidelné hodiny individuální speciálně pedagogické péče jsou zaměřeny na rozvoj oslabených percepčně motorických funkcí (např. zrakového a sluchového vnímání), na rozvoj koncentrace pozornosti, paměti, komunikačních schopností.
 • Spolupráce na kariérovém poradenství žáků. Žáci mohou speciálního pedagoga kontaktovat na základě vlastního přání, žádosti rodičů, doporučení učitele či odborníků ze školských poradenských zařízení.

Činnosti zaměřené na zákonné zástupce žáků

 • Konzultace výchovných a vzdělávacích problémů žáků.
 • Doporučení vhodných pomůcek, metod a způsobů práce v domácím prostředí.
 • Možnost předání kontaktu na pracovníky školských poradenských zařízení.

Činnosti zaměřené na pedagogické pracovníky

 • Konzultace výchovných a výukových problémů žáků.
 • Volba vhodných výukových metod a způsobů práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými.
 • Podpora při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření.

Dokumenty ke stažení

Webová aplikace

Přístup do webové aplikace Bakaláři naleznete zde:

Školní časopis online

Stránky online školního časopisu můžete najít zde:
http://casopis.zsbystricebn.cz/

Důležité informace

Stránky města Bystřice
www.mestobystrice.cz
 
MŠ Bystřice
tel. č. 317 793 523
mail

 
Dětský lékař
MUDr. Březina
317 793 813

Archiv novinek